Integritetspolicy

1. Inledning

Din integritet är viktig!

För oss på Daladatorer är din integritet lika viktig som vår personliga service till dig. Vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg, både med att vi som din leverantör hanterar dina personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt och när du surfar på nätet.

GDPR (General Data Protection Regulation), eller dataskyddsförordningen, gäller i hela EU sedan den 25 maj 2018 och den ställer krav på oss som leverantörer när vi hanterar dina personuppgifter.

Varför sparar vi data om dig?

Den avgörande anledningen är bokföringslagen. Vi måste helt enkelt se till att allt går rätt till när vi skickar fakturorna till dig och bokför betalningen för dem. Dessutom vill vi kunna ge dig en ännu bättre personlig service och ge dig möjlighet att ta del av våra erbjudanden. Några andra anledningar till att spara data om dig har vi inte. Vi tycker givetvis att det är du som ska ha kontroll över informationen vi har om dig.

Surfa tryggt med bredband på dalmål!

2. Integritetspolicy

För oss på Daladatorer är det väldigt viktigt att du känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Kort sagt innebär det att vi vill att du är medveten om hur vi hanterar dina personuppgifter, att vi följer gällande lagar och regler och att vi har anpassat vår hantering för att möta de krav som ställs i dataskyddslagstiftningen, inklusive dataskyddsförordningen.

Generellt om data

Data är de uppgifter om dig som vi måste samla in och lagra för att kunna leverera rätt tjänst till dig och för att kunna fakturera rätt belopp till dig.

Vad är det för typ av data vi samlar in?

Vi samlar in och lagrar de uppgifter som är knutna till dig och din tjänst, t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och typ av tjänst. Det är även information om dina beställningar och dina önskemål om faktureringsperiod och faktureringsmetod samt dina användaruppgifter. Slutligen är det övrig information som vi har noterat, eller som du har lämnat, vid dina kontakter med oss, t.ex. i samband med ett supportärende.

Hur skyddar vi dina data?

Vi har en ständigt pågående process att säkerställa att vi skyddar integriteten för våra kunder. Processen omfattar allt ifrån fysiskt skydd av vårt kontor, våra serverhallar med servrar och kommunikationsutrustning, till arbetet med att skydda dina personliga data när den hanteras i våra processer och system.

För att förebygga och förhindra att dina data sprids till utomstående eller går förlorad, ägnar vi en stor del av arbetet till informationssäkerhet för dina data.

Endast de som behöver åtkomst till dina data för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har den åtkomsten. All behandling av data i våra system loggas och på så vis kan vi kontinuerligt följa upp hanteringen. Dessutom arbetar vi löpande med att motverka intrång, spam och virus i våra nät.

Varför behöver vi dina data, och vad använder vi den till?

För att vi ska ha tillåtelse att behandla data måste vi ha stöd för den behandlingen i gällande reglering och den typen av stöd kallas för rättslig grund.

Kortfattat innebär det att det krävs att vi har någon rättslig grund för att vår behandling av dina data ska vara laglig. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av någon av följande rättsliga grunder:

Avtal.

– Behandlingen är nödvändig för att vi ska ha möjlighet att hålla vår del i avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse.

– Behandlingen är nödvändig för att vi ska ha möjlighet att uppfylla en rättslig förpliktelse, d.v.s. krav enligt tillämplig lagstiftning (t.ex. bokföringslagen).

Samtycke.

– Personuppgifter behandlas efter samtycke från den som personuppgifterna avser.

Intresseavvägning.

– Behandling av dina data får också göras efter en intresseavvägning där vårt intresse och syfte med behandlingen vägs mot det eventuella integritetsproblemet för dig som uppstår vid den aktuella behandlingen.

Nedan presenterar vi ett antal exempel på hur vi behandlar dina data, av vilken anledning och med vilken rättslig grund.

Leverans av tjänster och kommunikation kring leveransen

Vi behandlar de personuppgifter som behövs för att identifiera dig som användare, för att hantera och leverera dina beställningar enligt avtal och för att tillhandahålla de tjänster för kommunikation som du beställt av oss. Vi behöver olika typer av uppgifter för olika tjänster, men det kan t.ex. röra sig om de uppgifter som behövs för att överföra ett meddelande via e-post.

Vi behandlar även de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fakturera kostnaderna för de tjänster du använder och för att hantera dina betalningar.

Dessutom behandlas motsvarande personuppgifter för att vi ska ha möjlighet att avhjälpa pågående fel, förebygga framtida fel, hantera andra incidenter eller för att hantera klagomål och reklamationer när något inte fungerat tillfredställande.

Slutligen kan personuppgifterna komma att behandlas för kreditupplysningsändamål.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att vi ska ha möjlighet att hålla vår del i avtalet med dig.

Vår kommunikation med dig kring våra tjänster

Även i vår kommunikation med dig behandlas data, t.ex. när vi är i kontakt med dig i frågor gällande våra tjänster, oavsett vem som initierat kontakten.

När du kontaktar oss via vår chatt eller pratar med vår kundservice sparas loggarna från chatten och de texterna kan komma att analyseras, dels för att utbilda våra medarbetare och dels för att förbättra vår service, lägga till i ”frågor och svar” samt utveckla självserviceportaler.

Rättslig grund: Vid felavhjälpning och liknande support är den rättsliga grunden avtalet som gäller mellan dig och oss. Övrig behandling beskriven i stycket ovan är nödvändig för vårt berättigade intresse att säkerställa en god kvalité på våra tjänster och kundsupport samt vårt berättigade intresse att kunna förbättra våra tjänster.

Utveckling av nya tjänster och produkter

Vi lagrar och behandlar data för att kunna optimera vårt tjänsteutbud samt utveckla och hantera vår verksamhet, våra nät och våra interna processer.

I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik där dina data ingår. Statistiken används för att göra djupare analyser och statistik där data ingår.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig vårt berättigade intresse att kunna förbättra våra tjänster.

Marknadsföringssyften (direktmarknadsföring)

Behandling av flera olika typer av data görs för att underlätta marknadsföringen av våra tjänster. Vi kan komma att skicka sådan information som bilagor till en faktura, brev, sms eller via e-post, men vi kan även informera via telefonsamtal.

Även här kan vi komma att sammanställa data för att skapa statistik. Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring betraktar vi som ett berättigat intresse, så länge du är kund hos oss, och upp till 12 månader efter avslutat kundrelation. Du har alltid möjlighet till att invända mot direktmarknadsföring, och behandlingen av dina personuppgifter i detta syfte kommer då upphöra (Se avsnitt om ”Rätten att göra invändningar mot behandling av data”).

Rättslig grund: När det gäller behandling i marknadsföringssyfte är den rättsliga grunden intresseavvägning och vårt berättigade intresse är att kunna förmedla information om våra tjänster.

Säkerhetsfrågor och vårt arbete med att förhindra missbruk av tjänster

Vi behandlar data i syfte att upprätthålla säkerheten för alla våra tjänster och i våra kommunikationsnät.

Vissa uppgifter behövs för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som strider mot tjänstevillkoren. Vi behandlar även denna typ av uppgifter för att kunna förhindra eller förebygga missbruk av nät eller tjänster samt för att förhindra eller minska risken för incidenter som virusattacker eller bedrägerier.

Rättslig grund: Behandlingen nödvändig för att vi ska ha möjlighet att hålla vår del i avtalet med dig, och för att vi ska ha möjlighet att uppfylla våra rättsliga förpliktelser gentemot andra.

Efterlevnad av gällande lagstiftning

Vi behandlar data för att fullgöra de skyldigheter vi som operatör och tjänsteleverantör har enligt lag.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att vi ska ha möjlighet att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Hur länge sparar vi dina data?

Huvudregeln är att vi aldrig sparar data längre än vi behöver. Viss data raderas omgående, andra data sparas under olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och gällande lagstiftning.

Dina kunddata sparas så länge du är kund hos Daladatorer och efter avslutat kundförhållande som längst 24 månader. För den typ av data som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen, kan data sparas längre än 24 månader och i de fallen sparas data så länge vi är skyldiga att lagra data.

För att skydda dig som kund mot internetbedrägerier sparar våra Personuppgiftsbiträden IP-adresser. Det möjliggör för oss att förhindra spridning av virus som t.ex. trojaner. Dynamiska IP-adresser (DHCP-tilldelade adresser) i det fasta bredbandsnätet sparas i tre veckor. Respektive nätägare hanterar dessa uppgifter enligt sina rutiner och gällande lag.

Chattkonversationer med vår kundservice lagras i 60 dagar.

Till vilka kan vi komma att lämna ut dina data?

Vi kan komma att lämna ut dina data till underleverantörer och samarbetspartners som behandlar data för vår räkning.

Inom flera olika områden anlitar vi externa leverantörer för att kunna leverera våra tjänster. Dessa parter får inte använda data om dig för något annat ändamål än för att kunna tillhandahålla och underhålla tjänsten, eller i övrigt på de villkor som vi har angett. Det betyder att de t.ex. inte kan sammanställa statistik eller använda dina data i marknadsföringssyfte.

Vi kan även komma att lämna ut uppgifter för kundanalys och statistiska ändamål, samt för direkt marknadsföring, till leverantörer som tillhandahåller sådana tjänster för vår räkning.

Överföring till s.k. tredje land

Daladatorer kan komma att överföra data, både kund- och trafikdata, till underleverantörer eller samarbetspartners i ett s.k. tredje land (d.v.s. ett land utanför EU/EES) för behandling av sådana uppgifter för Daladatorers räkning.

Överföring av personuppgifter till ett s.k. tredje land sker alltid i enlighet med vid var tid tillämplig personuppgiftslagstiftning och det finns alltid specificerat i våra allmänna villkor vilka länder det rör sig om.

Om vi för att kunna tillhandahålla tjänsten till dig överför dina data till en leverantör i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data alltid hanteras enligt våra villkor och i Sverige gällande lag.

Vi skriver alltid avtal med våra underleverantörer som innebär att de är tvungna att tillämpa de klausuler som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.

För mer information om EU-kommissionens standardklausuler kring skyddet av din personliga integritet kan du gå in på deras hemsida.

På Datainspektionens hemsida hittar du allmän information om överföring av data till ett s.k. tredje land, vilka länder som ingår i EU/EES och mycket annan intressant information.

Myndigheter

På begäran enligt lag och efter myndighetsbeslut är vi skyldiga att lämna ut vissa typer av data till t.ex. Polisen, Säpo eller åklagare.

Rättighetsinnehavare enligt upphovsrättslagstiftningen – Ipred
Ipred-lagen innebär att upphovsrättsinnehavare som misstänker olaglig delning av sitt upphovsrättsligt skyddade material, t.ex. film, musik eller mjukvara, kan vända sig till domstol för att begära ut uppgifter om den som misstänks för en överträdelse.

Om domstolen då beslutar att vi som operatör ska lämna ut uppgifter om vem som använder en viss IP-adress, är vi som operatör skyldiga att göra det under förutsättning att vi har dessa uppgifter tillgängliga. Den typen av lagring sker dock inte, och i normalfallet går det inte att begära ut dessa uppgifter från oss med stöd av Ipred.

Övriga

Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut dina data till andra företag, organisationer eller personer utanför Daladatorer.

Dina rättigheter som kund hos oss

Du har alltid rätt att veta varför dina data behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av den samt vilka konsekvenser den behandling som utförs får.

I styckena nedan hittar du mer information om dina rättigheter och hur du utnyttjar dem.

Rätten till information

Som kund kan du alltid begära ett registerutdrag från våra system för att se vilken data om dig vi har lagrat.

Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål, i normala fall inom 30 dagar. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla de önskemål du har ska en tydlig motivering lämnas till dig.

Registerutdrag skickas alltid per post och till din folkbokföringsadress.

Rätten till rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter

Vi har ett ansvar att säkerställa att den data vi behandlar är korrekt. Du som kund har såklart alltid rätt att komplettera med uppgifter som saknas. Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att den rättas.

När dina data rättas kommer vi också att informera de som har tagit del av uppgifterna om förekomsten av felaktigheten samt att rättelse har ägt rum, under förutsättning att sådant informationsgivande inte innebär en orimlig arbetsbelastning eller av någon annan anledning inte är rimligt.

Rätten att få dina uppgifter raderade

Kunddata sparas så länge du är kund hos Daladatorer och därefter som längst 24 månader efter det att kundförhållandet upphört, såvida båda parter fullgjort sina skyldigheter, t.ex. att du som kund betalat samtliga fakturor. Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas i övrigt så länge det är nödvändigt enligt lag.

Som kund har du rätt att få kunddata raderad om någon av följande förutsättningar gäller:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål behandlingen avsett.
  • Om behandlingen sker enbart med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om personuppgifterna enbart behandlas för marknadsföringssyfte och du motsätter dig den behandlingen.
  • Om du motsätter dig behandling av data som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl för vår behandling som väger tyngre än ditt intresse av att data ska raderas.
  • Om radering av uppgifterna krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
  • Om data inte har behandlats enligt gällande dataskyddslagstiftning på något annat sätt än det som framgår i punkterna ovan

När data raderas kommer vi att informera de som har tagit del av denna data, under förutsättning att sådant informationsgivande inte innebär en orimlig arbetsbelastning eller av någon annan anledning inte är rimligt.

Vi kommer även att informera dig om till vem informationen har lämnats ut, om du begär det.

Rätten att göra invändningar mot behandling av data

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina data som vi utför med stöd av en intresseavvägning.

Du måste i detta fall specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå bör få ske, måste vi i så fall visa att vi har intressen som väger tyngre än ditt intresse av att behandlingen ska upphöra.

Om du har invänt mot behandling av dina data får vi fortsätta att behandla dina data under den tid som utredningen hos oss pågår.

I de fall data behandlas i marknadsföringssyfte har du alltid rätt att när som helst invända mot den behandlingen. Om du invänder mot direkt marknadsföring kommer vi alltid att bevilja din begäran.

Rätten till begränsad behandling

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av den behandling av dina data som pågår. Den rätten gäller i följande situationer:

  • Om du anser att dina data inte är korrekt och du med anledning av det har begärt rättelse hos oss. Behandlingen av dina data kan då begränsas under tiden som utredningen hos oss pågår.
  • Om du behöver tillgång till dina data för att kunna fastställa eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver dina data för ändamålen med behandlingen.
  • Om behandlingen visar sig vara olaglig men du av någon anledning motsätter dig att dina data helt raderas och istället begär att behandlingen ska begränsas.
  • Om du också invänt mot behandling som stödjer sig på den rättsliga grunden berättigat intresse.

Vid en tillfällig begränsning i behandlingen av dina data kommer vi att informera de som har tagit del av informationen, under förutsättning att sådant informationsgivande inte innebär en orimlig arbetsbelastning eller av någon annan anledning inte är rimligt.

Rätten att återkalla samtycke

Som vi beskriver i styckena ovan baseras viss hantering av dina data på att vi har ditt godkännande, ditt samtycke. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke vilket innebär att vi upphör med behandlingen. Sådan återkallelse av samtycke gäller enbart för sådan behandling som omfattades av samtycket, behandling som stödjer sig på annan rättslig grund kommer dock fortsätta ske.

För personer under 18 år är det alltid vårdnadshavaren som måste lämna samtycke till behandling av data.

Rätten till dataportabilitet

Som kund har du rätt att få ut sådana data som du själv har lämnat till oss för att använda den på annat håll (att flytta data på det sättet kallas också att portera). Det kan till exempel röra sig om att du vill flytta dina uppgifter till en annan operatör.

Rätten gäller i de fall du har lämnat samtycke till databehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna leverera tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss och enbart för de personuppgifter som du själv lämnat till oss.

Du har dock inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av en intresseavvägning eller för att vi ska uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

Våra rutiner för kreditupplysningar

Vi gör normalt sett en ny kreditupplysning innan vi går vidare med en beställning. Det gäller oftast då vi tar emot en ny beställning från en person som inte är kund hos oss sedan innan men det kan även göras om en befintlig kund beställer ytterligare tjänster.

Vi gör en bedömning baserat på aktuellt och historiskt skuldsaldo när vi accepterar eller nekar en beställning.

Det kreditupplysningsföretag vi arbetar med skickar alltid en omfrågandekopia till den som varit föremål för en kreditupplysning, enligt gällande regler. Det innebär att du som kund alltid kommer att få besked om precis vilka uppgifter som kreditupplysningsföretaget har registrerat, och vem de lämnat ut informationen till.

Du har rätt att invända mot vår använde av ovanstående automatiserade beslutsfattande vilket sker genom att du kontaktar vår kundtjänst via telefon eller e-post

Kundservice för privatpersoner

Telefonnummer: 0250-57 41 20
E-post: bredband@daladatorer.se
Öppettider: Vardagar 08:00 – 17:00

Att som kund anmäla en överträdelse

Om du anser att dina data behandlas i strid med gällande reglering bör du anmäla det till oss på Daladatorer snarast möjligt. Du kan också lämna in en anmälan om överträdelse till Datainspektionen.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina data har behandlats i strid med gällande reglering kan du ha rätt till skadestånd för detta. Du kan begära skadestånd direkt från oss.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse