Allmänna villkor bredband

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i abonnemanget gällande abonnentens nyttjande och Daladatorer ABs tillhandahållande av Internettjänster m.m.

2. AVGIFTER, betalning och uppsägning
Abonnemanget löper tills vidare samt faktureras i förskott och betalning skall vara Daladatorer tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum. Samtliga avgifter är inklusive mervärdesskatt.
Har abonnenten accepterat en nedsatt eller utebliven avgift under en introduktionsperiod, äger Daladatorer rätten att höja avgiften till normal avgift efter introduktionstidens utgång, om inte annat särskilt överenskommits. Daladatorer har även rätt att fakturera abonnenten mellanskillnaden mellan normal avgift och nedsatt eller utebliven avgift om abonnenten säger upp abonnemanget innan eventuell bindningstid löper ut.
Avgiftshöjning skall per brev eller e-post aviseras senast en månad i förväg. Härvid äger dock abonnenten rätt att säga upp abonnemanget innan ändringen trätt i kraft.
Har inte abonnemanget sagts upp senast en månad före utgången av den gällande avtalsperioden, förlängs abonnemanget automatiskt med en ny avtalsperiod. Uppsägningen skall för att vara giltig ske skriftligen per brev eller e-post.
Överstiger abonnentens skuld gällande kreditbelopp, har Daladatorer rätt att mellan ordinarie faktureringstillfällen, omgående begära betalning av överskjutande belopp. Abonnentens anslutning till tjänsten kan komma att stängas av i avvaktan på sådan betalning.
Vid försenad betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift. Vidare äger Daladatorer rätt att vid försenad betalning omedelbart stänga av tjänsten till dess full betalning samt återinkopplingsavgift erlagts.
Om abonnenten helt eller delvis dröjer med betalningen mer än 21 dagar efter det att Daladatorer tillställt abonnenten påminnelse har Daladatorer rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp abonnemanget för tjänsten ifråga samt slutfakturera abonnenten.
Abonnenten skall skriftligen informera Daladatorer om ändringar i faktureringsadressen.

3. FLYTT av abonnemang
Abonnent, som avser flytta från sin nuvarande adress till annan adress, skall snarast möjligt, dock senast trettio (30) dagar före sådan flytt, meddela Daladatorer och lämna erforderlig information för att Daladatorer skall kunna undersöka huruvida en flytt av abonnemanget till den nya adressen är möjlig. Under förutsättning att Daladatorer har möjlighet att tillhandahålla abonnemang av tjänst till den nya adressen, har abonnenten rätt att flytta med sitt abonnemang på tjänsten alternativt byta till annan tjänst som Daladatorer kan leverera till den nya adressen. Vid sådan flytt av abonnemang alternativt byte av tjänst äger Daladatorer rätt att debitera abonnenten en flyttavgift enligt Daladatorers då gällande prislista. Om abonnent ej meddelat Daladatorer senast trettio (30) dagar före sådan flytt, äger Daladatorer rätt att debitera abonnenten avgift för överskjutande tid. Månadsavgiften för abonnemanget kan även komma att ändras med anledning av flytten.

4. ANSVARSBEGRÄNSNING
Daladatorer bär ej ansvar för och är ej heller återbetalningspliktigt för erlagda avgifter avseende perioder då avbrott eller andra störningar förekommit. Daladatorer ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller nytta, minskad produktion eller omsättning, förlust av data, skada på tredje mans egendom, hinder att uppfylla förpliktelser gentemot tredje man, eller annan följdskada samt skada som icke rimligen kunnat förutses av Daladatorer.
Daladatorer ansvarar för driftsavbrott eller annat trafikhindrande fel endast då sådant driftsavbrott eller trafikhindrande fel beror på grov oaktsamhet från Daladatorers sida.

5. OMFATTNING
Daladatorer tillhandahåller avtalat antal e-postkonton samt avtalad bandbredd på förbindelse till Internets delnät.

6. NYTTJANDE
Abonnenten ansvarar för att lösenord inte sprids eller används av annan än abonnenten. Abonnenten är skyldig att omedelbart informera Daladatorer om abonnenten fått kännedom att lösenord nyttjas av annan än abonnenten. Abonnenten ansvarar för att abonnemanget ej används för att göra eller söka intrång i Daladatorers lokala nätverk eller det globala Internet.
Abonnenten förbinder sig även att följa de särskilda användningsregler, instruktioner och de rättsliga regleringar som gäller för Internets delnät.

7. AVSTÄNGNING av tjänst
Brott mot bestämmelserna under punkt 6 samt andra former av avtalsbrott och missbruk av den avtalade tjänsten, ger Daladatorer rätt att med omedelbar verkan stänga av abonnenten från åtkomst till tjänsten utan återbetalning av inbetald avgift.

8. DRIFTAVBROTT och andra trafikhindrande fel
I händelse av driftavbrott eller andra trafikhindrande fel åtager sig Daladatorer att efter felanmälan skyndsamt påbörja åtgärder för att avhjälpa felet. Kan driftavbrottet eller det trafikhindrande felet hänföras till abonnenten äger Daladatorer rätt att debitera abonnenten en skälig avgift för vidtagna felsökningsåtgärder enligt gällande taxa.

9. FORCE MAJEURE
Part är befriat från påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl.a. anses arbetskonflikt, krig, orolighet, blixtnedslag, eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i externa telefonförbindelser, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller annan liknande omständighet.

10. ÖVERLÅTELSE och vidareförsäljning
Tjänsten och i denna ingående rättigheter och skyldigheter, förutom rättigheten att mottaga betalning, får part överlåta endast efter föregående skriftliga samtycke från den andra parten. Daladatorer får dock alltid överlåta tjänsten i samband med fusion eller omstrukturering av Daladatorer AB. Däremot äger abonnenten ej rätt att vidareförsälja de tjänster vari abonnemanget består.

11. SEKRETESS
Parterna förbinder sig att inte för utomstående avslöja sådan information som part mottagit från andra parten och som är att betrakta som den andra partens affärshemlighet eller som på annat sätt är konfidentiell. Parterna skall också vidtaga erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas för utomstående av anställda.
Daladatorer äger dock rätt att lämna ut namn, adressuppgift och telefonnummer i syfte att tillhandahålla katalog eller motsvarande om abonnenten inte särskilt begärt att uppgifterna skall skyddas.

12. TVIST
Tvist angående tillämpningen eller tolkningen av detta avtal mellan abonnent och Daladatorer samt därmed sammanhängande rättsför-hållande skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Kan parterna ej genom förhandlingar lösa tvisten skall tvisten slutligt avgöras genom skiljedom enligt den vid var tid gällande svenska lagen om skiljeförfarande. På avtalet skall tillämpas svensk lag. Utan hinder av ovanstående får Daladatorer anhängiggöra talan inför allmän domstol eller kronofogdemyndighet när talan rör obetalda fordringar för tillhandahållen tjänst. Utan hinder av ovanstående får abonnenten hänskjuta tvistefråga som rör tillämpning av telelagen eller av föreskrifter eller tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av telelagen till Post- och telestyrelsen för yttran¬de/medling.

13. IKRAFTTRÄDANDE
Dessa allmänna villkor gäller fr.o.m. 2023-01-01 och ersätter tidigare gällande allmänna villkor.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse